Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 30 883 1953
+36 30 546 1651

AZ ESERNYŐS LÁTOGATÁSI SZOKÁSOK ÉS HŰSÉGPROGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK ÁLTALÁNOS JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2. (a továbbiakban: Szervező). A Játék lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban részt vehet: állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és diákigazolvánnyal rendelkező, 16 évét betöltő magyar állampolgár – természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt a

https://www.survio.com/survey/d/esernyos-huseg továbbiakban: „Kérdőívben”, a kitöltést követően megadja az e-mail címét adatait a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2023.05.18. napján 16:30-tól 2023.06.18. napján 23:59-ig tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után beérkezett kitöltött Kérdőív nem vehet részt a Játékban, érvénytelennek tekintendők.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték bármelykori lezárására, melyet a lezárást megelőző 24 órával köteles a Kérdőívben közzétenni.

A Kérdőívek beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 1. A JÁTÉK MENETE, REGISZTRÁCIÓ, SORSOLÁS

4.1 A regisztráció menete:

 1. A Játékos a Kérdőívben regisztrál, amennyiben a nyereményjátékban részt kíván venni. A kérdőív regisztráció nélkül is kitölthető.
 2. A Játékos a Regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni, hogy a nyertest azonosítani és értesíteni tudjuk: e-mail cím. A regisztráció célja: kutatás, lead gyűjtés és hírlevél feliratkoztatás.

A Játékos kijelenti, hogy a regisztráció során megadott értesítési e-mail cím, a saját egyedi, működő címe, mely címen keresztül kívánja tartani a kapcsolatot a Szervezővel. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékos e-mail cím szolgáltatójának meghibásodásából történő késleltetett és elveszett levelek miatt.

 1. A Játékos továbbá kitölti a teljes kérdéssort. A válaszok összességét a Szervező anonim módon felhasználhatja kutatás céljából.

 

 1. Mielőtt elküldené a Kérdőívet, a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és hozzá kell járulnia személyes adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint a szervező hírleveles adatbázisába történő feliratkozáshoz.

 

 1. Egy Játékos kizárólag egy Kérdőívvel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel regisztrál a Játékra.

4.2 A sorsolás menete:

A feltöltött Kérdőívek között 2 db nyeremény jegyzőkönyvezett sorsolására kerül sor a Játék lezárását követően. A nyertesek az info@esernyos.hu e-mail címről kapnak értesítést.

 • Nyeremények: A Szervező a Játék záró dátumát követően, 2023.06.19.-én 12:00 órakor nem nyilvánosan a véletlenség elvének eleget tevő gépi sorsolással a Játék teljes időtartamának tekintetében az 5. pontban meghatározott nyereményekre vonatkozóan kisorsol a Játék időtartamát tekintve, tehát 2023.05.18.– 2023.06.18. közötti naptári napok vonatkozásában 2 darab nyerő időpontot (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc: századmásodperc). Az 5. pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerheti meg, aki az előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként tölt fel a 4.1 pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Kérdőívet. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be Kérdőívet, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Kérdőívét a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
 • Tartaléknyertes: az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő időpont után – a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő – soron következő érvényes Kérdőívet beküldő Játékos. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg, a megadott e-mail címen nem elérhető(ek), jogosultságát/jogosultságukat a 8. pontban meghatározott határidőben nem igazolja/igazolják vagy egyéb, jelen játékszabályzatba foglalt okból kizárásra kerül(nek).

 

 1. NYEREMÉNYEK

 

Sziget Fesztivál páros napijegy 76.000 Ft értékben
1 db Budapest Garden napijegy10 főre 35.000 Ft értékben

 

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre nem válthatók be. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama egy Nyereményre lehet jogosult.

 1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A Szervező a nyertes Játékosokat az alábbi módon értesíti:

 • A nyeremények esetében a Játékosok a sorsolást követően kapnak értesítést nyertességük esetében a Játékosok által a Kérdőívben megadott e-mail címekre.

A nyertes Játékosoknak ezután válaszüzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel.

Amennyiben a nyertes Játékosok nem veszi fel a kapcsolatot, úgy a Szervező az első értesítéstől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül további értesítést küldhet, hogy a nyertes Játékosokkal kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes a közzétételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül sem jelentkezik, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait nem küldi el, úgy a nyertes Játékos Regisztrációja kizárásra kerül, elveszti a nyereményre jogosultságát és a soron következő Tartaléknyertes kerül kiértesítésre.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező kizárja az adott Játékból azt a Kérdőívet, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Regisztrációt feltöltő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postai költséget a Szervező viseli.

 1. ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ

Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2., mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő” és mint „Adatfeldolgozó”) a Játékot az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. Facebook oldalán és a honlapján bonyolítja le. Tekintettel arra, hogy Játék a Facebook rajongói oldalon kerül lebonyolításra, így Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) is adatkezelőnek minősül, mint a Facebookon az Adatkezelő rajongói oldalának platformot biztosító üzemeltető. A Játék során végzett adatkezelési tevékenység az Adatkezelő érdekében történik és a Játékosok által megadott személyes adatokat az Adatkezelő illetve az Adatfeldolgozó gyűjti és nem a Facebook Ireland Ltd.

 1. ADATVÉDELEM

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (név, születési adatok, email cím) az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Kérdőívük beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 • Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játék és Adatkezelési szabályzat minden rendelkezését.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek – megtartásával történik.

Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje az adatkezelés korlátozását, azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az alábbi címeken: 1033 Budapest, Fő tér 2. vagy az info@esernyos.hu e-mail címen 2023. december 31-ig.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a döntés közlésétől – illetve amennyiben a Szervező a válaszadást az erre nyitva álló 15 napos határidő alatt elmulasztaná, a válaszadásra szabott határidő utolsó napjától – számított 30 napon belül, valamint az érintett Játékos jogainak sérelme esetén a Játékos a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A személyes adatok jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményének megsértése esetén a Játékos kártérítésre, illetve sérelemdíjra jogosult az adatkezelővel szemben.

Az adatkezeléssel érintettek jogait részletesen az információszabadságról és információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. évi törvény (Infotv.) 14-19. §-ai és 21- 23. §-ai tartalmazzák.

A válaszok összességét a Szervező anonim módon felhasználhatja kutatás céljából. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Játékosok személyes adatait a Játékosok hozzájárulása alapján a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2. A Szervező a Játék lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Kérdőívek hiányosságáért/hibájáért (pl. e-mail címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét az online Kérdőív, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Ha a Játékos Kérdőív kitöltése és elküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét a Kérdőív rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Kérdőívben.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték bármelykori megváltoztatására, melyet a változtatást megelőző 24 órával köteles a Kérdőívben közzétenni.

A jelen Játék- és adatkezelési szabályzat Kérdőívben kerül feltöltésre. A Játék információs e-mail címe: info@esernyos.hu

Budapest, 2023.05.18.
Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
Szervező